Trình đơn Ngữ cảnh

Cắt

Cắt đối tượng đã chọn ra và cất giữ nó trên bảng nháp. Đối tượng thì có thể được phục hồi ừ bảng nháp bằng cách sử dụng lệnh Dán.

Dán

Chèn vào tài liệu đối tượng bạn đã di chuyển (cắt hay sao chép) vào bảng nháp. Lệnh này chỉ sẵn sàng nếu nội dung của bảng nháp sẽ chèn được ở vị trí con trỏ..

Chèn

Mở trình đơn phụ trong Bộ sưu tập, có thể chọn một trong hai lệnh ChépLiên kết để sao chép đối tượng đã chọn từ Bộ sưu tập vào tài liệu hiện tại, hoặc tạo một liên kết đến đối tượng này.

warning

Nếu bạn đã chọn một đối tượng trong tài liệu, thì việc chèn hay dán mới sẽ thay thế đối tượng đã chọn.


Nền

Chèn ảnh đã chọn làm đồ họa nền. Hãy sử dụng lệnh trình đơn phụ Trang hay Đoạn văn để xác định đồ họa nên chiếm toàn trang hoặc chỉ chiếm đoạn văn hiện tại.

Chép

Sao chép đối tượng đã chọn vào bảng nháp.

Xoá

Deletes the current selection. If multiple objects are selected, all will be deleted. In most cases, a confirmation question appears before objects are deleted.

Hoặc đối tượng bị xoá khỏi vật chứa dữ liệu, hoặc chỉ cái hiển thị đối tượng bị gỡ bỏ, phụ thuộc vào ngữ cảnh.

Chọn lệnh Xoá trong Bộ sưu tập thì mục đó sẽ bị xoá khỏi Bộ sưu tập, còn bản thân tập tin không bị thay đổi.

Mở

Hãy dùng lệnh Mở để mở đối tượng đã chọn trong tác vụ mới.

Thay tên

Thay đổi tên của đối tượng đã chọn. Chọn lệnh Thay tên thì tên cũ được tô sáng và người dùng có thể gõ tên mới một cách trực tiếp (tên cũ sẽ biến mất một khi bạn bắt đầu gõ phím). Dùng các phím mũi tên để đặt con trỏ ở đầu hay cuối của tên, để xoá hay thêm vào phần của tên cũ, hoặc để định vị lại con trỏ (cũng có thể di chuyển con trỏ bằng con chuột: nhấn vào vị trí khác).

Cập nhật

Làm tươi ô xem trong cửa sổ hay đối tượng đã chọn. Bất cứ thông tin mới nào sẽ xuất hiện.

Xem thử

Phần tử đã chọn sẽ được hiển thị trong Bộ sưu tập ở kích cỡ tối đa. Nhấn đôi vào ô xem thử để chuyển đổi về ô xem Bộ sưu tập bình thường.

Tạo liên kết

Lệnh này sẵn sàng khi đối tượng được chọn. Một liên kết tên « Liên kết đến xxx » (xxx đại diện tên của đối tượng) sẽ được tạo trực tiếp trong cùng một thư mục với đối tượng đã chọn.

Please support us!