Để truy cập lệnh này...

Open file with example:

Biểu tượng

Màu phông

Biểu tượng

Giãn cách dòng: 1

Biểu tượng

Giãn cách dòng: 1,5

Biểu tượng

Giãn cách dòng: 2

Biểu tượng

Chỉ số Trên

Biểu tượng

Chỉ số Dưới

Biểu tượng

Kiểu đường

Biểu tượng

Màu đường

Biểu tượng

Độ rộng đường

Biểu tượng

Kiểu dáng/Tô đầy Vùng

Biểu tượng

Sắp hàng bên trên

Biểu tượng

Sắp hàng bên dưới

Biểu tượng

Sắp hàng ở giữa theo chiều dọc

Biểu tượng

Áp dụng

Biểu tượng

Thôi

Biểu tượng

Lên một bậc

Biểu tượng

Tạo thư mục mới

Biểu tượng

Lên một bậc

Biểu tượng

Create New Folder

Biểu tượng

Trở về bản ghi chú trước

Biểu tượng

Tiến tới bản ghi chú kế tiếp

Biểu tượng

Mở tập tin

Biểu tượng

Lưu dạng

Biểu tượng

Xuất trực tiếp thành dạng PDF

Please support us!