Chuyển đổi đơn vị đo

Trong một số hộp thoại nào đó, bạn có thể gõ vào hộp nhập các giá trị đo. Chỉ gõ giá trị thuộc số thì dùng đơn vị đo mặc định.

You define the default measurement unit for Writer text documents in the dialog that you get by choosing - LibreOffice Writer - General. For Calc, Draw, and Impress, you open a document of that type and then open the appropriate General page as for Writer.

Trong hộp nhập cho đơn vị độ dài, bạn cũng có thể thêm sự viết tắt đơn vị tùy theo danh sách này:

Viết tắt đơn vị

Giải thích

mm

Mili-mét

cm

Xenti-mét

in or ″

Insơ

pi

Pi-ca

pt

Điểm


Theo đây có những công thức chuyển đổi đơn vị:

Chẳng hạn, trong tài liệu văn bản, mở mục trình đơn Định dạng > Đoạn văn > Thụt lề và Dán cách. Để thụt lề của đoạn văn hiện tại theo một xen-ti-mét, gõ 1 cm vào hộp « Phía trước văn bản ». Để thụt lề đoạn văn theo một insơ, gõ 1 in hay 1".

Biểu tượng Gợi ý

Để nhập giá trị tối đa và giá trị tối thiểu, nhấn vào giá trị hiện thời rồi bấm phím Page Up (lên một trang) hay Page Down (xuống một trang).


Please support us!