Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Định dạng Mặc định

Removes direct formatting from the selection.

Character

Thay đổi phông và định dạng phông cho các ký tự đã chọn.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Position and Size

Thay đổi kích cỡ về, di chuyển, xoay hay làm xiên đối tượng đã chọn.

Line

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn.

Area

Đặt các thuộc tính tô đầy của đối tượng vẽ đã chọn.

Text Attributes

Đặt các thuộc tính về chức năng bố trí và thả neo cho văn bản trên đối tượng kiểu vẽ hay văn bản đã chọn.

Layer

Inserts a new layer or modify a layer in the document. Layers are only available in Draw, not in Impress.

Styles

Opens the Styles deck of the Sidebar, which lists the available graphic and presentation styles for applying and editing.

Please support us!