Xem

Đặt thuộc tính hiển thị của các tài liệu Draw.

Chuẩn

Chuyển đổi về ô xem trang bình thường.

Master Slide

Switch to the master slide view.

Màu sắc/Mức xám

Hiển thị ảnh chiếu theo màu sắc, mức xám hay đen trắng.

Ô

Hiển thị hay ẩn Ô cửa sổ dành cho .

Thanh Trạng thái

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Thước

Hiển thị hay ẩn thước đo ở cạnh bên trên và bên trái vùng làm việc.

Lưới

Đặt các thuộc tính hiển thị về lưới.

Nét dẫn

Ghi rõ các tùy chọn hiển thị cho nét dẫn.

Bộ điều hướng

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

Thu/Phóng

D'oh! You found a bug (text/shared/01/03010000.xhp#zoom_text not found).

Please support us!