Tập tin

This menu contains general commands for working with Draw documents, such as create, open, close and print. To close LibreOffice Draw, click Exit.

Mới

Tạo một tài liệu LibreOffice mới.

Open

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

Open Remote

Opens a document located in a remote file service.

Tài liệu vừa mở

Liệt kê các tập tin vừa mở. Để mở một tập tin nào đó trong danh sách này, nhấn vào tên của nó.

Trợ lý

Guides you through creating business and personal letters, faxes, agendas, and more.

Mẫu

Cho bạn có khả năng tổ chức và chỉnh sửa các mẫu, cũng như lưu tập tin hiện tại dạng mẫu.

Đóng

Đóng tài liệu hiện tại mà không thoát khỏi chương trình.

Lưu

Lưu lại tài liệu hiện tại.

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

Lưu dạng

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Save a Copy

Saves a copy of the actual document with another name or location.

Lưu tất cả

Lưu tất cả các tài liệu LibreOffice đã chỉnh sửa.

Nạp lại

Thay thế tài liệu hiện thời bằng phiên bản đã lưu cuối cùng.

Phiên bản

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Export

Xuất khẩu trình chiếu hay bản vẽ của bạn, cũng đặt các tùy chọn xuất khẩu.

Gửi thư đính kèm PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Gửi

Gửi cho ứng dụng khác một bản sao của tài liệu hiên tại.

Properties

Hiển thị các thuộc tính về tập tin hiện tại, bao gồm thống kê như tổng số từ và ngày tháng tạo tập tin.

Chữ ký số

Thêm và gỡ bỏ các chữ ký thuật số vào/khỏi tài liệu của bạn. Cũng có thể sử dụng hộp thoại này để xem các chứng nhận.

Xem thử trong trình duyệt

Tạo một bản sao tạm thời của tài liệu hiện tại theo định dạng HTML, sau đó mở trình duyệt Web mặc định để hiển thị tập tin HTML.

In

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Printer Settings

Select the default printer for the current document and change printing options.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!