Trình đơn

Sau đây có mô tả tất cả các trình đơn, trình đơn phụ và hộp thoại tương ứng của LibreOffice Draw.

Biểu tượng Ghi chú

Để sử dụng các lệnh trình đơn, trước tiên bạn cần phải lựa chọn cửa sổ chứa tài liệu bạn muốn soạn thảo. Tương tự, bên trong tài liệu, bạn cần phải lựa chọn một đối tượng để sử dụng các lệnh liên quan đến nó. (Bạn sẽ thấy biết những tên trình đơn, hay lệnh trình đơn, sẽ biến đổi phụ thuộc vào kiểu tài liệu hay kiểu đối tượng đang biên soạn. Chẳng hạn, không có trình đơn tên Ảnh chiếu trong tài liệu văn bản: chỉ trong tài liệu trình diễn.)


Biểu tượng Cảnh báo

Các trình đơn tùy thuộc ngữ cảnh. Có nghĩa là những mục trình đơn sẵn sàng liên quan đến công việc đang làm. Nếu con trỏ nằm trong văn bản, thì các lệnh sẵn sàng thích hợp với công việc biên soạn văn bản. Lựa chọn đồ họa trong tài liệu thì bạn thấy các lệnh trình đơn thích hợp với công việc biên soạn ảnh.


Tập tin

This menu contains general commands for working with Draw documents, such as create, open, close and print. To close LibreOffice Draw, click Exit.

Edit

The commands in this menu are used to edit Draw documents (for example, copying and pasting).

Xem

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Insert

This menu allows you to insert elements, such as graphics and guides, into Draw documents.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Page

This menu provides drawing page management and navigation commands.

Shape

This menu provides shape objects management.

Tools

Cửa sổ

Chứa các câu lệnh để thao tác và hiển thị các cửa sổ tài liệu.

Help

Trình đơn Trợ giúp cho bạn khởi chạy hệ thống trợ giúp của LibreOffice.

Please support us!