Thêm văn bản

Có thể thêm vào bản vẽ hay trình chiếu một số kiểu văn bản khác nhau:

Thêm một hộp văn bản

 1. Click the Text iconIcon and move the mouse pointer to where you want to enter the text box.

 2. Kéo khung văn bản tới kích thước bạn muốn trong tài liệu.

 3. Gõ hay dán văn bản vào hộp văn bản.

Nhắp đúp vào văn bản để chỉnh sửa nó, hoặc để định dạng các thuộc tính văn bản, như kích cỡ phông chữ hay màu phông. Nhấn vào viền của đối tượng văn bản để chỉnh sửa các thuộc tính như màu viền hay vị trí nằm trước hay sau các đối tượng khác.

Vừa Văn Bản Khít Khung

 1. Tạo một hộp văn bản như đã mô tả trong các bước ở trên

 2. Khi đối tượng văn bản được chọn, chọn lệnh Định dạng > Văn bản. Hộp thoại Văn bản sẽ mở.

 3. Trong phiếu Văn bản, xóa dấu kiểm Chỉnh độ cao của văn bản, sau đó chọn hộp chọnChỉnh cho vừa khung. Nhắp vào nút OK.

 4. Bây giờ bạn có thể định lại kích thước hộp văn bản để thay đổi kích thước và hình dạng các kí tự văn bản

Văn bản Liên quan đến Đồ họa

Bạn có thể thêm văn bản vào bất cứ đồ họa nào, sau khi nhấn đôi vào đồ họa.

Để xác định vị trí của văn bản, dùng thiết lập được hiển thị bởi lệnh Định dạng > Văn bản.

 1. For example, click the arrow next to the Callouts iconIcon to open the Callouts toolbar.

 2. Chọn một khung thoại rồi di chuyển con trỏ chuột đến vị tri ở đó bạn muốn khung thoại bắt đầu.

 3. Kéo để vẽ khung thoại.

 4. Gõ văn bản vào.

Sao chép Văn bản

 1. Chọn văn bản trong tài liệu Writer.

 2. Sao chép văn bản vào bảng nháp (Sửa > Chép).

 3. Nhấn vào trang hay ảnh chiếu vào đó bạn muốn dán văn bản.

 4. Dán văn bản bằng lệnh Sửa > Dán hay Sửa > Dán đặc biệt.

  Dùng lệnh Dán đặc biệt, bạn có thể chọn định dạng văn bản cần dán. Phụ thuộc vào định dạng, bạn có thể sao chép các thuộc tính văn bản khác nhau.

Nhập khẩu Văn bản

 1. Nhấn vào trang hay ảnh chiếu vào đó bạn muốn nhập khẩu văn bản.

 2. Chọn lệnh Chèn > Tập tin.

 3. Chọn một tập tin nhập thô (*.txt) hay tập tin dạng HTML, sau đó nhấn vào nút Chèn. Hộp thoại Chèn văn bản sẽ mở. Nhấn vào nút OK để chèn văn bản.

Please support us!