Xoay đối tượng

Bạn có thể xoay đối tượng chung quanh điểm trụ xoay mặc định của nó (điểm trung tâm), hoặc chung quanh một điểm trụ xoay bạn xác định.

Biểu tượng

Select the object you want to rotate. On the Transformations toolbar in LibreOffice Draw or on the Drawing bar in LibreOffice Impress, click the Rotate icon.

Di chuyển con trỏ tới một móc góc, để con trỏ thay đổi thành ký hiệu xoay. Kéo móc để xoay đối tượng.

Nhấn nút Shift để giới hạn việc quay theo bội số của 15 độ.

Right-click the object to open the context menu. Choose Position and Size - Rotation to enter an exact rotation value.

Biểu tượng

Để thay đổi điểm trụ xoay, kéo hình tròn nhỏ ở tâm đối tượng sang một vị trí khác.

Để lệch đối tượng theo chiều dọc hay ngang, kéo một của những móc ở bên.

Please support us!