Tập hợp các đối tượng ba chiều (3D)

3D objects that each form a 3D scene can be combined into a single 3D scene.

Để kết hợp các đối tượng 3D:

  1. Chèn một đối tượng 3D từ thanh công cụ Đối tượng 3D (v.d. hình khối).

  2. Chèn đối tượng 3D thứ hai, một ít lớn hơn (v.d. hình cầu).

  3. Chọn đối tượng 3D thứ hai (hình cầu) rồi chọn lệnh Sửa > Cắt.

  4. Nhấn đôi vào đối tượng thứ nhất (hình khối) để vào nhóm của nó.

  5. Chọn lệnh Sửa > Dán. Cả hai đối tượng lúc bây giờ thuộc về cùng một nhóm. Bạn cũng có thể sửa đối tượng riêng trong nhóm, hoặc thay đổi vị trí của nó trong nhóm.

  6. Nhấn đôi bên ngoài nhóm để rời nó.

Biểu tượng Ghi chú

Ghi chú : bạn không thể giao nhau hay trừ đối tượng kiểu ba chiều (3D).


Please support us!