Kết nối dòng

Khi bạn kết nối dòng, các dòng được vẽ giữa các điểm cuối hàng xóm.

Để kết nối các dòng:

  1. Chọn ít nhất hai dòng.

  2. Right-click and choose Shape - Connect.

Để tạo một đối tượng đã đóng, nhấn-phải vào dòng rồi chọn lệnh Đóng đối tượng.

Biểu tượng Ghi chú

Bạn chỉ co thể sử dụng lệnh Đóng đối tượng với các dòng đã kết nối, các Đường dạng tự do và các đường Cong không đặc.


Please support us!