Grouping Objects

Bạn có thể kết hợp vài đối tượng khác nhau trong cùng nhóm, để thao tác chúng như một đối tượng riêng lẻ. Bạn có thể di chuyển và chuyển dạng mọi đối tượng trong nhóm như một đơn vị riêng lẻ. Cũng có thể thay đổi các thuộc tính (v.d. kích cỡ dòng, màu tô đầy) của mọi đối tượng trong nhóm, hoặc của mỗi đối tượng riêng trong nhóm. Nhóm có kiểu « tạm thời » hay « đã gán ».

Các nhóm cũng có thể được nhóm lại trong nhóm các. Hành động được áp dụng cho nhóm không có tác động vị trí tương đối của các đối tượng riêng trong nhóm.

Để nhóm lại các đối tượng:

Biểu tượng

Select the objects you want to group and choose Shape - Group - Group.

Chằng hạn, bạn có thể nhóm lại các đối tượng trong biểu hình công ty, để di chuyển biểu hình và thay đổi kích cỡ của biểu hình như cùng một đối tượng.

Sau khi nhóm lại các đối tượng, việc chọn bất cứ phần nào của nhóm sẽ chọn toàn nhóm.

Chọn đối tượng trong nhóm

Biểu tượng

Bạn có thể chọn đối tượng riêng trong nhóm, bằng cách vào nhóm. Nhấn đôi vào nhóm để vào nó, sau đó nhấn vào đối tượng để chọn nó. Cũng có thể thêm hay gỡ bỏ đối tượng vào/khỏi nhóm trong chế độ này. Các đối tượng không phải thuộc về nhóm thì không hoạt động (màu xám).

Biểu tượng

Để rời nhóm, nhấn đôi vào bất cứ nơi nào bên ngoài nó.

Please support us!