Tạo dải màu tô đầy

Một sự tô đầy dải màu là việc trộn dần hai màu khác nhau, hay hai sắc cùng màu, mà bạn có thể áp dụng cho một đối tượng vẽ.

Để áp dụng dải màu:

 1. Chọn một đối tượng vẽ.

 2. Chọn lệnh Định dạng > Vùng rồi chọn Dải màu làm kiểu Tô đầy.

 3. Chọn một kiểu dáng dải màu trong danh sách, sau đó nhấn vào nút OK.

Tạo dải màu riêng

Bạn có thể xác định dải màu riêng, và sửa đổi dải màu đã có, cũng như lưu và nạp danh sách các tập tin dải màu.

Để tạo một dải màu riêng:

 1. Chọn lệnh Định dạng > Vùng rồi nhấn vào thẻ dải màu.

 2. Chọn một dải màu trong danh sách để dùng làm cơ bản cho dải màu mới, sau đó nhấn vào nút Thêm.

 3. Gõ vào hộp văn bản một tên cho dải màu, sau đó nhấn vào nút OK.

  Tên này xuất hiện ở kết thúc của danh sách dải màu, cũng được chọn để chỉnh sửa.

 4. Đặt các thuộc tính của dải màu, sau đó nhấn vào nút Sửa để lưu dải màu.

 5. Nhấn vào nút OK

Dùng Dải màu và độ Trong suốt

Bạn có thể điều chỉnh các thuộc tính của dải màu, cũng như độ trong suốt của đối tượng vẽ, dùng con chuột.

Để điều chỉnh dải màu của đối tượng vẽ:

 1. Chọn một đối tượng vẽ có dải màu bạn muốn sửa đổi.

 2. Chọn lệnh Định dạng > Vùng rồi nhấn vào thẻ dải màu.

 3. Điều chỉnh các giá trị của dải màu để thích hợp với nhu cầu của bạn, sau đó nhấn vào nút OK.

Biểu tượng Gợi ý

Để điều chỉnh độ trong suốt của đối tượng, chọn đối tượng rồi chọn lệnh Định dạng > Vùng và nhấn vào thẻ Độ trong suốt.


Please support us!