Thay thế màu sắc

Bạn có thể thay thế màu sắc trong ảnh bitmap bằng công cụ Bút chọn màu.

Có thể thay thế đồng thời đến bốn màu.

Bạn có thể sử dụng tùy chọn Trong suốt để thay thế các vùng trong suốt trong ảnh bằng màu.

Tương tự, bạn có thể sử dụng Bút chọn màu để khiến màu trong suốt trên ảnh.

Để thay thế màu sắc bằng công cụ Bút chọn màu

Ảnh phải có kiểu mảng ảnh (v.d. BMP, GIF, JPG, PNG) hay siêu tập tin (v.d. WMF).

  1. Chọn lệnh Công cụ > Tính.

  2. Nhấn vào biểu tượng Bút chọn màu và để con trỏ chuột bên trên màu bạn muốn thay thế trong ảnh. Màu đó sẽ xuất hiện trong hộp bên cạnh biểu tượng bút chọn màu.

  3. Nhấn vào màu trong ảnh. Màu đó sẽ xuất hiện trong hộp Màu nguồn thứ nhất, và hộp kiểm bên cạnh màu sẽ được bật.

  4. Trong hộp Thay thế bằng, chọn màu mới.

    Biểu tượng Ghi chú

    Hành động này thay thế mọi lần gặp Màu nguồn đó trong ảnh.


  1. Nếu bạn muốn thay thế màu khác trong khi hộp thoại còn mở, chọn hộp kiểm ở trước Màu nguồn trong hàng kế tiếp, sau đó lặp lại các bước 3 đến 5.

  2. Nhấn vào nút Thay thế.

Biểu tượng Gợi ý

Nếu bạn muốn giãn ra hay co lại vùng chọn màu, tăng hay giảm dung sai của công cụ Bút chọn màu rồi chọn lại.


Please support us!