Nhân đôi đối tượng

Bạn có thể tạo các bản sao của đối tượng. Bản sao này có thể là trùng, hoặc khác biệt theo kích cỡ, màu, hướng và vị trí.

Mẫu thí dụ theo đây tạo một đống tiền đồng bằng cách tạo nhiều bản sao của một hình bầu dục riêng lẻ.

  1. Dùng công cụ hình Bầu dục để vẽ một hình bầu dục màu vàng đặc.

  2. Chọn hình bầu dục rồi chọn lệnh Sửa > Nhân đôi.

  3. Gõ số 12 là Số bản sao.

  4. Gõ một giá trị âm cho Bề rộngBề cao, để giảm kích cỡ của mỗi tiền đồng với mỗi bước lên đống.

  5. Để xác định sự chuyển tiếp màu cho các tiền đồng này, chọn hai màu khác nhau trong những hộp ĐầuCuối. Màu Đầu được áp dụng cho đối tượng bạn đang nhân đôi.

  6. Nhấn vào nút OK để tạo các bản sao.

Please support us!