Mờ đi chéo hai đối tượng

Chức năng mờ đi chéo thì tạo các hình và phân phối chúng một cách đều đặn giữa hai đối tượng vẽ.

Biểu tượng Ghi chú

Lệnh mờ đi chéo chỉ sẵn sàng trong chương trình LibreOffice Draw. Tuy nhiên, bạn có thể sao chép và dán các đối tượng đã mờ đi chéo vào chương trình LibreOffice Impress.


Để mờ đi chéo hai đối tượng:

  1. Ấn giữ phím Shift khi nhấn mỗi đối tượng.

  2. Choose Shape - Cross-fading.

  3. Gõ vào hộp Bước giá trị để ghi rõ số đối tượng giữa đầu và cuối khoảng mờ đi chéo.

  4. Nhấn vào nút OK.

Vậy hiển thị một nhóm chứa hai đối tượng gốc và số đối tượng đã mờ đi chéo (bước).

Minh hoạ mờ đi chéo

Bạn có thể chỉnh sửa từng đối tượng riêng lẻ của một nhóm bằng cách chọn nhóm và nhấn F3. Nhấn +F3 để thoát chế độ chỉnh sửa nhóm.

Please support us!