Kết hợp Đối tượng và Cấu tạo Hình

Các đối tượng đã kết hợp thì được thao tác như đối tượng đã nhóm lại, trừ bạn không thể vào nhóm để sửa đối tượng riêng.

Biểu tượng Ghi chú

Chỉ có thể kết hợp đối tượng hai chiều (2D).


Để kết hợp các đối tượng hai chiều :

  1. Chọn ít nhất hai đối tượng hai chiều.

  2. Choose Shape - Combine.

Không giống như nhóm, đối tượng đã kết hợp kế thừa các thuộc tính của đối tượng thấp nhất trong thứ tự xếp đống. Bạn có thể xẻ ra các đối tượng đã kết hợp, nhưng các thuộc tính đối tượng gốc thì bị mất.

Khi bạn kết hợp các đối tượng, lỗ xuất hiện khi các đối tượng chồng lên nhau.

Minh hoạ kết hợp các đối tượng

Trong ảnh minh hoạ, các đối tượng không được kết hợp nằm bên trái, và các đối tượng đã kết hợp nằm bên phải.

Cấu táo hình

Bạn có thể cấu tạo hình bằng cách áp dụng lênh Hình> Gộp, Trừ và Giao nhau cho ít nhất hai đối tượng vẽ.

Biểu tượng Ghi chú

Các lệnh hình chỉ hoạt động được với đối tượng hai chiều (2D).


Các hình đã cấu tạo kế thừa các thuộc tính của đối tượng thấp nhất trong thứ tự xếp đống.

Để tạo hình:

  1. Chọn ít nhất hai đối tượng hai chiều.

  2. Choose Shape and one of the following:

Lệnh hình

Trong các minh hoạ theo đây, các đối tượng gốc nằm bên trái, và các hình đã sửa đổi nằm bên phải.

Hình > Trộn

Minh hoạ việc gộp lại các hình

Thêm vùng của các đối tượng đã chọn vào vùng của đối tượng thấp nhất trong thứ tự xếp đống.

Hình > Trừ

Minh hoạ trừ các hình

Trừ vùng của các đối tượng đã chọn từ vùng của đối tượng thấp nhất trong thứ tự xếp đống.

Hình > Giao nhau

Minh hoạ các hình giao nhau

Vùng chồng lên nhau của các đối tượng đã chọn tạo ra hình mới.

Vùng bên ngoài chỗ chồng lên nhau bị xóa đi.

Please support us!