Phím tắt cho bản Vẽ

Theo đây có danh sách các phím tắt đặc trưng cho các tài liệu Vẽ.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt chung cho LibreOffice.

Biểu tượng Ghi chú

Một số phím tắt nào đó có lẽ đã được gán cho môi trường làm việc trên máy tính của bạn. Vì vậy các phím tắt này không còn sẵn sàng cho LibreOffice. Hãy thử gán phím tắt khác cho LibreOffice, trong Công cụ > Tùy biến > Bàn phím, hoặc trong môi trường làm việc.


Phím Chức năng cho bản Vẽ

Phím tắt

Hiệu ứng

F2

Thêm hay sửa văn bản.

F3

Mở nhóm để sửa đối tượng riêng.

+F3

Đóng bộ sửa nhóm.

Shift+F3

Mở hộp thoại Nhân đôi.

F4

Mở hộp thoại Vị trị và Kích cỡ.

F5

Mở Bộ điều hướng.

F7

Kiểm tra chính tả.

+F7

Mở Từ điển Gần Nghĩa.

F8

Bật/tắt sửa điểm.

+Shift+F8

Vừa khung.

+F3

Opens Styles window.


Phím tắt cho bản Vẽ

Phím tắt

Hiệu ứng

Phím cộng (+)

Phóng to.

Phím trừ (-)

Thu nhỏ

Phím nhân (*) [vùng con số]

Thu phóng để vừa toàn trang khít màn hình.

Phím chia (/) [vùng con số]

Phóng to vùng được chọn.

+Shift+G

Nhóm lại các đối tượng đã chọn.

Shift++A

Rã nhóm các đối tượng trong nhóm đã chọn.

+Shift+K

Kết hợp các đối tượng đã chọn.

+Shift+K

Hủy kết hợp các đối tượng đã chọn.

+Shift+ +

Nâng lên trước.

+ +

Nâng lên.

+ -

Hạ xuống.

+Shift+ -

Hạ xuống dưới.


Phím tắt đặc trưng cho bản vẽ.

Phím tắt

Hiệu ứng

Page Up

Chuyển đổi về trang trước

Page Down

Chuyển đổi tới trang kế tiếp

+Page Up

Chuyển đổi về lớp trước

+Page Down

Chuyển đổi tới lớp kế tiếp

Phím mũi tên

Di chuyển đối tượng đã chọn về hướng của phím mũi tên.

+Phím mũi tên

Di chuyển ô xem trang về hướng của phím mũi tên.

-click while dragging an object. Note: this shortcut key works only when the Copy when moving option in - LibreOffice Draw - General is enabled (it is enabled by default).

Tạo một bản sao của đối tượng đã kéo khi thả nút chuột.

+Enter khi lựa chọn bàn phím (F6) đang ở trên biểu tượng của một đối tượng đồ họa trên thanh Công cụ

Chèn một đối tượng vẽ có kích cỡ mặc định vào tâm của ô xem hiện thời.

Shift+F10

Mở trình đơn ngữ cảnh cho đối tượng đã chọn.

F2

Vào chế độ văn bản.

Enter

Vào chế độ văn bản nếu đối tượng văn bản được chọn.

+Enter

Vào chế độ văn bản nếu đối tượng văn bản được chọn. Không có đối tượng văn bản, hoặc nếu bạn đã chuyển đổi qua mọi đối tượng văn bản trên trang thì chèn một trang mới.

Bấm tổ hợp phím và kéo con trỏ chuột, để vẽ hay thay đổi kích cỡ của đối tượng, từ trung tâm của đối tượng ra ngoài.

+Shift+nhấn chuột vào đối tượng

Chọn đối tượng ở sau đối tượng được chọn hiện thời.

+Shift+nhấn chuột vào đối tượng

Chọn đối tượng ở trước đối tượng được chọn hiện thời.

Phím Shift trong khi chọn đối tượng

Thêm hay gỡ bỏ đối tượng vào/khỏi vùng chọn.

Giữ Shift và kéo khi đang di chuyển một đối tượng

Độ di chuyển của đối tượng đã chọn bị hạn chế bởi các bội 45º.

Shift+kéo trong khi tạo hay thay đổi kích cỡ của đối tượng

Giới hạn kích cỡ để giữ tỉ lệ nguyên bản của đối tượng.

Tab

Chuyển đổi qua các đối tượng trên trang, theo thứ tự tạo mỗi mục.

Shift+Tab

Chuyển đổi qua các đối tượng trên trang, theo thứ tự ngược tạo mỗi mục.

Esc

Thoát khỏi chế độ hiện thời.


Phím tắt cho LibreOffice Impress

Theo đây có danh sách các phím tắt cho LibreOffice Impress.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt chung của LibreOffice.

Biểu tượng Ghi chú

Một số phím tắt nào đó có lẽ đã được gán cho môi trường làm việc trên máy tính của bạn. Vì vậy các phím tắt này không còn sẵn sàng cho LibreOffice. Hãy thử gán phím tắt khác cho LibreOffice, trong Công cụ > Tùy biến > Bàn phím, hoặc trong môi trường làm việc.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

Phím tắt

Hiệu ứng

Home/End

Set the focus to the first/last slide.

Left/Right arrow keys or Page Up/Down

Set the focus to the next/previous slide.

+Shift+PageDown

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+PageUp

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

+Shift+End

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

+Shift+Home

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Enter

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Please support us!