Thanh định dạng

Thanh định dạng sẽ hiện ra khi biểu đồ chuyển sang chế độ sửa. Vào chế độ sửa bằng cách nhắp đúp lên biểu đồ. Nhắp bên ngoài biểu đồ để thoát khỏi chế độ sửa.

Bạn có thể dùng các biểu tượng và các điều khiển trên thanh định dạng để sửa định dạng của một biểu đồ.

Chọn phần tử biểu đồ

Chọn phần từ bạn muốn định dạng từ biểu đồ. Phần tử đó sẽ ở trạng thái được chọn trong chế động xem trước biểu đồ. Nhấp Định dạng Vùng chọn để mở hộp thoại thuộc tính của phần tử đã chọn.

Định dạng vùng chọn

Opens the properties dialog for the selected element.

Kiểu biểu đồ

Opens the Chart Type dialog.

Bảng dữ liệu của biểu đồ

Opens the Data Table dialog where you can edit the chart data.

Horizontal Grids

The Horizontal Grids icon on the Formatting bar toggles the visibility of the grid display for the Y axis.

Tắt/mở chú giải

To show or hide a legend, click Legend On/Off on the Formatting bar.

Kích cỡ văn bản

Rescales the text in the chart when you change the size of the chart.

Bố cục tự động

Moves all chart elements to their default positions inside the current chart. This function does not alter the chart type or any other attributes other than the position of elements.

Please support us!