Tự động bố trí

Di chuyển tất cả các thành phần của biểu đồ về vị trí mặc định của chúng bên trong biểu đồ đang dùng. Chức năng này không làm thay đổi kiểu biểu đồ hay bất kỳ thuộc tính nào khác ngoài vị trí của các thành phần.

Biểu tượng

Tự động bố trí

Please support us!