Trợ lý > Dãy dữ liệu

Trên trang Trợ lý Đồ thị này, bạn có thể thay đổi phạm vi nguồn của mỗi dãy dữ liệu riêng, gồm nhãn của nó. Cũng có thể thay đổi phạm vi của phân loại. Trước tiên hãy chọn phạm vi dữ liệu trên trang Phạm vi dữ liệu, sau đó gỡ bỏ dãy dữ liệu không cần thiết, hoặc thêm dãy dữ liệu từ ô khác.

Biểu tượng Gợi ý

Hình như trang chứa quá nhiều tùy chọn thì chỉ xác định phạm vi dữ liệu trên trang Trợ lý đồ thị > Phạm vi Dữ liệu, bỏ qua trang này.


Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges


Hộp thoại này chỉ sẵn sàng đối với đồ thị dựa vào bảng Calc hay Writer.

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Tổ chức dãy dữ liệu

Trong hộp liệt kê Dãy dữ liệu, bạn thấy danh sách các dãy dữ liệu trong đồ thị hiện thời.

Chỉnh sửa dãy dữ liệu

  1. Nhấn vào một mục trong danh sách, để xem và chỉnh sửa các thuộc tính về nó.

    Trong hộp liệt kê Dãy dữ liệu, bạn thấy tên nhiệm vụ và phạm vi ô của mỗi thành phần của dãy dữ liệu.

  2. Nhấn vào một mục, sau đó chỉnh sửa nội dung trong hộp văn bản bên dưới.

    Nhãn bên cạnh hộp văn bản sẽ hiển thị nhiệm vụ được chọn hiện thời.

  3. Gõ phạm vi, hoặc nhấn vào mục Chọn phạm vi dữ liệu để thu nhỏ hộp thoại rồi chọn phạm vi dữ liệu bằng con chuột.

    Muốn có phạm vi dữ liệu chứa nhiều vùng ô không phải kề nhau thì gõ phạm vi đầu tiên, sau đó tự gõ một dấu chấm phẩy « ; » ở kết thúc hộp văn bản, sau đó gõ các phạm vi khác. Định giới các phạm vi bằng dấu chấm phẩy.

Phạm vi cho nhiệm vụ dữ liệu, giống như giá trị Y, không thể chứa ô nhãn.

Chỉnh sửa phân loại hay nhãn dữ liệu

Phụ thuộc vào kiểu đồ thị, chuỗi văn bản được hiển thị trên trục X hay dạng nhãn dữ liệu.

Please support us!