Trợ lý Đồ thị > Phạm vi Dữ liệu

Trên trang Trợ lý Đồ thị này, bạn có thể chọn một nguồn riêng lẻ của phạm vi dữ liệu. Phạm vi này có thể chứa hơn một phạm vi ô hình chữ nhật.

Biểu tượng Gợi ý

Dùng trang Trợ lý Đồ thị > Dãy dữ liệu nếu bạn cần điều khiển thêm các phạm vi dữ liệu.


Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges


Hộp thoại này chỉ sẵn sàng đối với đồ thị dựa vào bảng Calc hay Writer.

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Để ghi rõ phạm vi dữ liệu

 1. Chọn phạm vi dữ liệu, sau đó làm một trong những việc dưới đây:

  Gõ phạm vi dữ liệu vào hộp văn bản.

  Trong chương trình Calc, một dãy dữ liệu thí dụ là « $Bảng1.$B$3:$B$14 ». Lưu ý rằng một dãy dữ liệu có thể chứa hơn một vùng trên bảng tính, v.d. « $Bảng1.A1:A5;$Bảng1.D1:D5 » cũng là dãy dữ liệu hợp lệ. Trong Writer, một dãy dữ liệu thí dụ là « Bảng1.A1:E4 ».

  Trong Calc, nhấn Chọn phạm vi dữ liệu để cực tiểu hóa hộp thoại, rồi kéo rê trên một vùng ô để chọn phạm vi dữ liệu.

  Muốn có phạm vi dữ liệu chứa nhiều vùng ô không phải kề nhau thì gõ phạm vi đầu tiên, sau đó tự gõ một dấu chấm phẩy « ; » ở kết thúc hộp văn bản, sau đó gõ các phạm vi khác. Định giới các phạm vi bằng dấu chấm phẩy.

 2. Nhấn vào một của những tùy chọn về dãy dữ liệu theo hàng hay cột.

 3. Đánh dấu để ghi rõ dãy dữ liệu có nhãn trong hàng đầu, trong cột đầu, hay trong cả hai.

Ô xem thử sẽ hiển thị hình thức cuối cùng của đồ thị.

Please support us!