Trợ lý Đồ thị > Kiểu Đồ thị

Trên trang đầu của Trợ lý Đồ thị, bạn có thể chọn kiểu đồ thị.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Để chọn kiểu đồ thị

  1. Chọn một kiểu cơ bản: nhấn vào mục riêng (v.d. Cột, Thanh, Bánh).

    Nội dung bên phải sẽ thay đổi để cung cấp tùy chọn thêm, phụ thuộc vào kiểu đồ thị cơ bản được chọn.

  2. Cũng có thể nhấn vào tùy chọn. Trong khi thay đổi thiết lập trong Trợ lý, theo dõi ô xem thử trong tài liệu để thấy hình thức của đồ thị.

Bấm tổ hợp phím Shift+F1 và chỉ tới điều khiển nào để thấy một chuỗi trợ giúp gợi ý mở rộng.

Nhấn vào nút Kết thúc trên bất cứ trang trợ lý nào, để đóng trợ lý và tạo đồ thị bằng thiết lập hiện thời.

Nhấn vào nút Kế để tiến tới trang trợ lý kế tiếp, hoặc nhấn trong danh sách các mục bên trái để đi tới trang riêng đó.

Nhấn vào nút Lùi để trở về trang trợ lý trước đó.

Nhấn vào nút Thôi để đóng trợ lý, không thay đổi gì hay tạo đồ thị.

Please support us!