Đồ thị Kiểu XY (Rải)

Trên trang đầu của Trợ lý Đồ thị, bạn có thể chọn kiểu đồ thị.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


XY (Rải)

Đồ thị XY theo hình thức cơ bản thì dựa vào một dãy dữ liệu chứa một tên, danh sách các giá trị X và danh sách các giá trị Y. Mỗi cặp giá trị (x/y) được hiển thị dạng một điểm tùy theo hệ thống toạ độ. Tên của dãy dữ liệu tương ứng với các giá trị Y và được hiển thị trong chú giải.

Chọn đồ thị XY cho những công việc thí dụ này:

  1. đặt tỷ lệ của trục X

  2. tạo ra đường cong tham số, v.d. xoắn ốc

  3. vẽ đồ thị của hàm

  4. thăm dò quan hệ thống kê của các biến định lượng

Đồ thị XY có thể chứa hơn một dãy dữ liệu.

Biến thể Đồ thị XY

Bạn có thể chọn biến thể đồ thị XY trên trang đầu của Trợ lý Đồ thị, hoặc bằng cách chọn lệnh Định dạng > Kiểu đồ thị đối với đồ thị trong chế độ chỉnh sửa.

The chart is created with default settings. After the chart is finished, you can edit its properties to change the appearance. Line styles and icons can be changed on the Line tab page of the data series properties dialog.

Nhấn đúp vào một điểm dữ liệu để mở hộp thoại Chuỗi dữ liệu. Trong hộp thoại này, bạn có thể thay đổi các thuộc tính của chuỗi dữ liệu.

Đối với các biểu đồ 2 chiều, bọn có thể chọn Điền - Thanh lỗi Y để hiển thị thanh báo lỗi.

Bạn có thể bật chức năng hiển thị đường giá trị trung bình và xu hướng, dùng các câu lệnh trong trình đơn Chèn .

Chỉ điểm

Each data point is shown by an icon. LibreOffice uses default icons with different forms and colors for each data series. The default colors are set in - Charts - Default Colors.

Chỉ đường

Biến thể này vẽ đường thẳng từ điểm này đến điểm khác. Điểm dữ liệu không được biểu tượng đại diện.

Có cùng thứ tự vẽ với dãy dữ liệu. Đánh dấu tùy chọn Sắp xếp theo giá trị X để vẽ các đường tùy theo thứ tự của các giá trị X. Việc sắp xếp này chỉ áp dụng cho đồ thị, không phải cho dữ liệu trên bảng.

Điểm và Đường

Biến thể này hiển thị đồng thời cả hai điểm và đường.

Đường 3D

Các đường được hiển thị dạng băng. Điểm dữ liệu không được biểu tượng đại diện. Trong đồ thị đã tạo xong, chọn mục Xem 3D để đặt thuộc tính như chiếu sáng và góc nhìn.

Đường mịn

Choose Smooth from the Line type dropdown to draw curves instead of straight line segments.

Nhấn vào nút Thuộc tính để đặt chi tiết về đường cong.

Chốt trục cấp ba thì nội suy các điểm dữ liệu với hàm đa thức cấp 3. Cũng chuyển tiếp giữa các phần tử đa thức vì có cùng dốc và độ cong.

Độ phân giải thì xác định bao nhiêu đoạn đường được tính để vẽ một phần hàm đa thức giữa hai điểm dữ liệu. Nhấn vào bất cứ điểm dữ liệu nào để thấy những điểm trung cấp.

B-Spline uses a parametric, interpolating B-spline curve. Those curves are built piecewise from polynomials. The Degree of polynomials sets the degree of these polynomials.

Stepped Lines

Choose Stepped from the Line type dropdown to draw lines which step from point to point instead of straight line segments.

Nhấn vào nút Thuộc tính để đặt chi tiết về đường cong.

There are 4 different step types:

Please support us!