Đồ Thị Kiểu Chứng Khoán

On the first page of the Chart Wizard you can choose a chart type.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Chứng khoán

Đồ thị Chứng khoán thì minh họa khuynh hướng của thị trường bằng giá khi thị trường mở, giá nhỏ nhất, giá lớn nhất và giá khi thị trường đóng. Cũng có thể hiển thị số lượng phiên giao dịch.

Đối với đồ thị Chứng khoán, thứ tự dãy dữ liệu là quan trọng. Dữ liệu nên được sắp đặt theo mẫu như minh họa trong bảng bên dưới.

A

B

C

D

E

F

1

Lượng giao dịch

Giá mở

Nhỏ nhất

Lớn nhất

Giá đóng

2

Thứ Hai

2500

20

15

25

17

3

Thứ Ba

3500

32

22

37

30

4

Thứ Tư

1000

15

15

17

17

5

Thứ Năm

2200

40

30

47

35

6

Thứ Sáu

4600

27

20

32

31


Các giá mở, nhỏ nhất, lớn nhất và giá đóng của mỗi hàng thì xây dựng cùng một đơn vị dữ liệu trên đồ thị. Một dãy dữ liệu giá chứng khoán chứa vài hàng chứa các đơn vị dữ liệu như vậy.

Phụ thuộc vào biến thể đã chọn, bạn không cần tất cả các cột.

Biến thể Đồ thị Chứng khoán

Choose the Stock chart type on the first page of the Chart Wizard. Then select one of the four variants.

Kiểu 1

Based on low and high column the Type 1 shows the distance between bottom price (low) and top price (high) by a vertical line.

Based on low, high, and close column Type 1 shows an additional horizontal mark for the closing price.

Kiểu 2

Dựa vào bốn cột mở, thấp, caođóng, Kiểu 2 sẽ tạo ra đồ thị « cây đèn nến » truyền thống. Kiểu 2 vẽ đường nằm dọc giữa giá nhỏ nhất và giá lớn nhất, và thêm một hình chữ nhật đằng trước mà minh họa phạm vi giữa giá khi thị trường mở và giá khi thị trường đóng. Nhấn vào hình chữ nhật để thấy thông tin thêm trên thanh trạng thái. LibreOffice sử dụng các màu sắc tô đầy khác nhau để đại diện các giá trị tăng (giá khi thị trường mở là nhỏ hơn giá khi thị trường đóng) và các giá trị giảm.

Kiểu 3

Dựa vào bốn cột lượng, thấp, caođóng, Kiểu 3 sẽ vẽ đồ thị Kiểu 1 với các thanh thêm để đại diện số lượng phiên giao dịch.

Kiểu 4

Dựa vào cả năm cột dữ liệu lượng, mở, thấp, caođóng, Kiểu 4 sẽ kết hợp đồ thị Kiểu 2 với đồ thị thanh đại diện số lượng phiên giao dịch.

Vì có thể đo số lượng phiên giao dịch theo « đơn vị », đồ thị Kiểu 3 và Kiểu 4 cũng giới thiệu trục Y thứ hai. Trục giá được hiển thị bên phải, còn trục số lượng bên trái.

Đặt Nguồn Dữ Liệu

Đồ thị dựa vào dữ liệu sở hữu

To change the data series of a chart having its own data, choose Chart Data Table from the View menu or from the context menu of the chart in edit mode.

Trong bảng dữ liệu đồ thị nhúng, các dãy dữ liệu luôn luôn được sắp đặt theo cột.

For a new stock chart first use a column chart. Add the columns you need and enter your data in the order which is shown in the example, omitting any columns not required for the desired variant. Use Move Series Right to change the column order. Close the chart data table. Now use the Chart Type dialog to change to the stock chart variant.

Bạn đã có đồ thị chứng khoán nhưng muốn thay đổi biến thể thì trước tiên thay đổi kiểu đồ thị thành đồ thị Cột. Sau đó, tham hay gỡ bỏ cột để thích hợp với biến thể đã muốn, sau đó chuyển đổi kiểu đồ thị về Chứng khoán.

Không ghi vào hàng tên của dãy dữ liệu. Ghi tên vào trường phía trên tên nhiệm vụ.

Thứ tự các hàng thì xác định bố trí các phân loại trên đồ thị. Dùng chức năng Chuyển hàng bên dưới để thay đổi thứ tự.

Đồ thị dựa vào bảng Calc hay Writer

You can choose or alter a data range on the second page of the Chart Wizard or in the Data Range dialog. For fine tuning use the Data Series dialog.

Để xác định dãy dữ liệu, làm một của những hành động này:

  1. Gõ phạm vi dữ liệu vào hộp văn bản.

    Trong chương trình Calc, một dãy dữ liệu thí dụ là « $Bảng1.$B$3:$B$14 ». Lưu ý rằng một dãy dữ liệu có thể chứa hơn một vùng trên bảng tính, v.d. « $Bảng1.A1:A5;$Bảng1.D1:D5 » cũng là dãy dữ liệu hợp lệ. Trong Writer, một dãy dữ liệu thí dụ là « Bảng1.A1:E4 ».

    Cú pháp không đúng thì LibreOffice hiển thị văn bản màu đỏ.

  1. In Calc, click Select data range to minimize the dialog, then drag to select the data range. When you release the mouse, the data are entered. Click Select data range again to add a data range. In the input field of the minimized dialog, click after the entry and type a semicolon. Then drag to select the next range.

Nhấn vào một của những tùy chọn về dãy dữ liệu theo hàng hay cột.

Dữ liệu đồ thị chứng khoán của bạn được sắp đặt « theo cột » nếu các thông tin trong một hàng thuộc về cùng « cây đèn nến ».

Điều chỉnh Chính xác Phạm vi Dữ liệu của Đồ thị Chứng khoán Dựa vào Bảng

You can organize data series and edit the source for parts of single data series on the third page of the Chart Wizard or on the page Data Series in the Data Range dialog.

Tổ chức Dãy Dữ liệu

Trong phần dãy dữ liệu bên trái hộp thoại, bạn có thể tổ chức day dữ liệu của đồ thị thật. Đồ thị chứng khoán có ít nhất một dãy dữ liệu chứa các giá. Nó cũng có thể chứa dãy dữ liệu thứ hai đại diện số lượng phiên giao dịch.

Nếu bạn có hơn một dãy dữ liệu giá, hãy sử dụng mũi tên bên Trên và bên Dưới để đặt thứ tự. Thứ tự này xác định bố trí trên đồ thị. Cũng làm như vậy cho dãy dữ liệu số lượng. (Không thể chuyển đổi giữa dãy dữ liệu kiểu giá và số lượng.)

Để gỡ bỏ dãy dữ liệu, chọn nó trong danh sách rồi nhấn vào nút Bỏ.

Để thêm dãy dữ liệu, chọn một của những dãy dữ liệu đã tồn tại, sau đó nhấn vào nút Thêm. Bạn sẽ thấy một mục nhập rỗng bên dưới mục đã chọn mà cùng kiểu. Không có dãy dữ liệu kiểu giá hay số lượng thì trước tiên cần phải chọn phạm vi cho dãy đó trong hộp thoại Phạm vi Dữ liệu.

Đặt Phạm vi Dữ liệu

Trong hộp thoại Phạm vi Dữ liệu, bạn có khả năng đặt hay thay đổi phạm vi dữ liệu của mỗi thành phần của dãy dữ liệu đã chọn.

Trong danh sách bên trên, bạn thấy tên nhiệm vụ của mỗi thành phần và các giá trị hiện thời. Một khi chọn nhiệm vụ, bạn có thể thay đổi giá trị trong hộp văn bản bên dưới danh sách. Nhãn hiển thị nhiệm vụ đã chọn.

Gõ phạm vi vào hộp văn bản, hoặc nhấn vào mục Chọn phạm vi dữ liệu để thu nhỏ hộp thoại rồi chọn phạm vi bằng con chuột.

Chọn các mục Giá mở, Giá đóng, Giá nhỏ nhấtGiá lớn nhất theo bất cứ thứ tự nào. Xác định chỉ phạm vi cho nhiệm vụ cần thiết cho biến thể đồ thị chứng khoán đã chọn. Các phạm vi không cần nằm cạnh nhau trên bảng.

Chú giải

Chú giải hiển thị các nhãn từ hàng hay cột thứ nhất, hoặc từ phạm vi đặc biệt bạn đã đặt trong hộp thoại Dãy dữ liệu. Đồ thị không chứa nhãn thì chú giải hiển thị chuỗi văn bản như « Hàng 1, Hàng 2, ... » hay « Cột A, Cột B, ... », tùy theo số thứ tự hàng hay chữ thứ tự cột của dữ liệu đồ thị.

Chú giải hiển thị giá trị từ phạm vi, mà bạn đã gõ vào trường Phạm vi cho Tên trong hộp thoại Phạm vi Dữ liệu. Mục nhập mặc định là tiêu đề cột của cột giá đóng.

Chọn một của những tùy chọn về vị trí. Một khi đồ thị được tạo xong, bạn cũng có thể xác định vị trí khác thông qua trình đơn Định dạng.

Please support us!