Đồ thị kiểu Bánh

Trên trang đầu của Trợ lý Đồ thị, bạn có thể chọn kiểu đồ thị.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Bánh

Đồ thị Bánh thì hiển thị giá trị dạng hình quạt của toàn tròn. Độ dài của hình cung, hoặc diện tích của mỗi hình quạt, có tỷ lệ đúng với giá trị của nó.

Bánh: kiểu con này hiển thị hình quạt dạng vùng tô màu của toàn tròn, cho chỉ một cột dữ liệu. Trong đồ thị đã tạo, bạn có thể nhấn vào rồi kéo bất cứ hình quạt nào để phân cách hình quạt ra tròn còn lại, hoặc chèn nó vào lại.

Bánh được cắt mảnh: kiểu con này hiển thị các hình quạt đã được phân cách ra nhau. Trong đồ thị đã tạo, bạn có thể nhấn vào rồi kéo bất cứ hình quạt nào để di chuyển nó dọc theo đường xuyên tâm (từ trung tâm của hình tròn).

Vòng: kiểu con này có thể hiển thị đồng thời nhiều cột dữ liệu. Mỗi cột dữ liệu được hiên thị dạng một hình vòng rỗng, bên trong đó hiển thị cột dữ liệu kế tiếp. Trong đồ thị đã tạo, bạn có thể nhấn vào rồi kéo hình quạt bên ngoài để di chuyển nó dọc theo đường xuyên tâm (từ trung tâm của hình vòng).

Vòng được cắt mảng: kiểu con này hiển thị các hình quạt bên ngoài đã được phân cách ra hình vòng còn lại. Trong đồ thị đã tạo, bạn có thể nhấn vào rồi kéo hình quạt bên ngoài để di chuyển nó dọc theo đường xuyên tâm (từ trung tâm của hình vòng).

Please support us!