Đồ thị kiểu Lưới

Trên trang đầu của Trợ lý Đồ thị, bạn có thể chọn kiểu đồ thị.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Lưới

Đồ thị Lưới thì hiển thị các giá trị dữ liệu dạng điểm, được kết nối bằng đường để làm một lưới hình như mạng nhện hay màn hình ống dẫn ra-đa.

Đối với mỗi hàng dữ liệu đồ thị, hiển thị một đường xuyên tâm trên đó vẽ dữ liệu. Mọi giá trị dữ liệu có cùng tỷ lệ, vậy mọi giá trị dữ liệu nên có khoảng cùng kích cỡ.

Please support us!