Đồ thị kiểu Đường

Trên trang đầu của Trợ lý Đồ thị, bạn có thể chọn kiểu đồ thị.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Đường

Đồ thị đường hiển thị mỗi giá trị dạng một điểm trên trục Y. Trục X hiển thị các phân loại. Các giá trị của mỗi dãy dữ liệu có thể được kết nối bằng đường.

Chỉ điểm: kiểu con này chỉ vẽ điểm.

Điểm và đường: kiểu con này vẽ các điểm, sau đó kết nối bằng đường những điểm cùng dãy dữ liệu.

Chỉ đường: kiểu con này chỉ vẽ đường.

Đường 3D: kiểu con này kết nối những điểm cùng dãy dữ liệu bằng một đường ba chiều.

Đánh dấu tùy chọn Xếp đống dãy để sắp đặt ở trên nhau lũy tích các giá trị Y của điểm. Giá trị Y không còn đại diện lại giá trị tuyệt đối, trừ cột đầu mà được vẽ ở dưới các điểm đã xếp đống. Chọn mục Phần trăm thì các giá trị Y theo tỷ lệ phần trăm của tổng số loại.

Choose the Line type from the dropdown to select how the points will be connected. You can choose either Straight lines, Smooth lines to draw curves through the points or Stepped lines to draw lines which step from point to point. Click Properties to change the properties for the smooth or stepped lines.

Please support us!