Đồ thị Kiểu Cột và Đường

Trên trang đầu của Trợ lý Đồ thị, bạn có thể chọn kiểu đồ thị.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Cột và Đường

Đồ thị kiểu Cột và Đường tổ hợp Đồ thị Cột với Đồ thị Đường.

Chọn một của những biến thể

Bạn có thể chèn trục Y thứ hai bằng lệnh Chèn > Trục sau khi chạy xong Trợ lý.

Để ghi rõ phạm vi dữ liệu

Những cột bên trái cùng (hay các hàng đầu) của phạm vi dữ liệu đã chọn sẽ cung cấp dữ liệu được hiển thị dạng đối tượng Cột. Các cột hay hàng khác của phạm vi dữ liệu sẽ cung cấp dữ liệu cho các đối tượng Đường. Bạn vẫn có thể thay đổi trường hợp gán này trong hộp thoại Dãy dữ liệu.

  1. Chọn phạm vi dữ liệu.

  2. Nhấn vào một của những tùy chọn về dãy dữ liệu theo hàng hay cột.

  3. Đánh dấu để ghi rõ dãy dữ liệu có nhãn trong hàng đầu, trong cột đầu, hay trong cả hai.

Tổ chức dãy dữ liệu

Trong hộp liệt kê Dãy dữ liệu, bạn thấy danh sách các dãy dữ liệu trong đồ thị hiện thời.

Các dãy dữ liệu cột nằm ở đầu của danh sách, còn các dãy dữ liệu đường nằm ở cuối của danh sách.

Chỉnh sửa dãy dữ liệu

  1. Nhấn vào một mục trong danh sách, để xem và chỉnh sửa các thuộc tính về nó.

    Trong hộp liệt kê Dãy dữ liệu, bạn thấy tên nhiệm vụ và phạm vi ô của mỗi thành phần của dãy dữ liệu.

  2. Nhấn vào một mục, sau đó chỉnh sửa nội dung trong hộp văn bản bên dưới.

    Nhãn bên cạnh hộp văn bản sẽ hiển thị nhiệm vụ được chọn hiện thời.

  3. Gõ phạm vi, hoặc nhấn vào mục Chọn phạm vi dữ liệu để thu nhỏ hộp thoại rồi chọn phạm vi dữ liệu bằng con chuột.

Phạm vi cho nhiệm vụ dữ liệu, giống như giá trị Y, không thể chứa ô nhãn.

Chỉnh sửa phân loại hay nhãn dữ liệu

Những giá trị trong phạm vị Loại sẽ được hiển thị dạng nhãn trên trục X.

Chèn phần tử đồ thị

Dùng trang Phần tử Đồ thị của Trợ lý Đồ thị để chèn bất cứ phần tử nào theo đây:

Đối với phần tử thêm, dùng trình đơn Chèn của đồ thị trong chế độ chỉnh sửa. Trong đó, bạn có thể xác định những phần tử này:

Để đặt các nhãn dữ liệu khác cho mỗi chuỗi dữ liệu, dùng hộp thoại thuộc tính của chuỗi dữ liệu đó.

Please support us!