Đồ thị kiểu bọt

Trên trang đầu của Trợ lý Đồ thị, bạn có thể chọn kiểu đồ thị.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Bubble (Bọt khí)

Biểu đồ bọt chỉ ra sự liên hệ của ba biến. Hai biến để chỉ ra vị trí trên trục X và Y, còn biến thứ ba chỉ ra khích thước tương đối của mỗi bọt khí

Hộp thoại chuỗi dữ liệu cho một biểu đồ bọt có một mục nhập để xác định phạm vi dữ liệu cho kích thước bọt khí

Please support us!