Vùng Kiểu Đồ Thị

Trên trang đầu của Trợ lý Đồ thị, bạn có thể chọn kiểu đồ thị.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Vùng

Đồ thị vùng hiển thị mỗi giá trị dạng một điểm trên trục Y. Trục X hiển thị các loại. Những giá trị Y của mỗi dãy dữ liệu được kết nối bằng đường. Vùng giữa hai đường được tô màu. Mục đích của đồ thị vùng là nhấn mạnh thay đổi từ loại này đến loại khác.

Chuẩn: kiểu con này vẽ mỗi giá trị dạng giá trị Y tuyệt đối. Trước tiên nó vẽ vùng của cột cuối cùng trên dãy dữ liệu, sau đó vùng giáp cuối, vân vân, sau đó cuối cùng nó vẽ cột đầu của dữ liệu. Vì vậy, nếu cột đầu chứa giá trị cao hơn các giá trị khác, vùng đã vẽ cuối cùng sẽ ẩn các vùng khác.

Đống: kiểu con này vẽ các giá trị được xếp đống nhau một cách lũy tích. Nó đảm bảo mọi giá trị hiện rõ, không có tập hợp dữ liệu bị tập khác ẩn. Tuy nhiên, những giá trị Y không còn đại diện lại giá trị tuyệt đối, trừ cột cuối cùng mà được vẽ ở dưới các vùng xếp đống.

Phần trăm: kiểu con này vẽ các giá trị được xếp đống nhau một cách lũy tích, cũng có tỷ lệ theo phần trăm của tổng số phân loại.

Please support us!