Stepped Line Properties

Trong đồ thị hiển thị đường (kiểu Đường hay XY), bạn có thể chọn hiển thị đường cong thay cho đường thẳng. Một số tùy chọn điều khiển các thuộc tính về đường cong như vậy.

Để truy cập lệnh này...

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


Different step types

Please support us!