Thuộc Tính Đường Mịn

Trong đồ thị hiển thị đường (kiểu Đường hay XY), bạn có thể chọn hiển thị đường cong thay cho đường thẳng. Một số tùy chọn điều khiển các thuộc tính về đường cong như vậy.

Để truy cập lệnh này...

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Để thay đổi thuộc tính về đường

  1. Chọn Chốt trục cấp ba hay Chốt trục B.

    These are mathematical models that influence the display of the curves. The curves are created by joining together segments of polynomials.

  2. Tùy chọn có thể đặt độ phân giải. Giá trị cao hơn tạo đường mịn hơn.

  3. For B-spline lines optionally set the degree of the polynomials.

Please support us!