Chọn kiểu Đồ thị

Trên trang đầu của Trợ lý Đồ thị, bạn có thể chọn kiểu đồ thị.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Các kiểu đồ thị có sẵn

Chọn trong những kiểu đồ thị theo đây, phụ thuộc vào kiểu dữ liệu và kết quả đại diện dự định.

Biểu tượngBiểu tượng

Biểu tượng

Biểu tượng

Biểu tượng

Biểu tượng

Biểu tượng

Biểu tượng

Biểu tượng

Biểu tượng

 

Please support us!