Sắp đặt

Cho phép bạn sửa đổi thứ tự của dãy dữ liệu đã được đặt trên đồ thị.

Vị trí của dữ liệu trên bảng dữ liệu sẽ không thay đổi. Bạn chỉ có thể chọn lệnh như vậy sau khi chèn đồ thị vào LibreOffice Calc.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)


Biểu tượng Cảnh báo

Chức năng này chủ hoạt động nếu bạn có dữ liệu được hiển thị theo cột. Không thể chuyển đổi sang hiển thị theo hàng.


Nâng lên

Đem dãy dữ liệu được chọn ra trước (sang bên phải).

Gửi về sau

Gửi dãy dữ liệu được chọn về sau (sang bên trái).

Please support us!