Lưới

Mở một trình đơn phụ để chọn lưới bạn muốn định dạng:

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Grid (Charts)


Lưới chính trục X

Mở hộp thoại Lưới để xác định các thuộc tính về lưới.

Lưới chính trục Y

Mở hộp thoại Lưới để xác định các thuộc tính về lưới.

Lưới chính trục Z

Mở hộp thoại Lưới để xác định các thuộc tính về lưới.

Lưới phụ trục X

Mở hộp thoại Lưới để xác định các thuộc tính về lưới.

Lưới phụ trục Y

Mở hộp thoại Lưới để xác định các thuộc tính về lưới.

Lưới phụ trục Z

Mở hộp thoại Lưới để xác định các thuộc tính về lưới.

Mọi lưới trục

Mở hộp thoại Lưới để xác định các thuộc tính về lưới.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!