Đặt vị trí

Điều chỉnh vị trí đặt trục.

Để truy cập lệnh này...

Chọn thẻ Định dạng - Trục - Trục X > Vị trí (Đồ thị)


Đường trục

Chọn điểm cắt với trục còn lại: Tại điểm bắt đầu, kết thúc, một vị trí xác định hay một loại.

Position Axis

On tick marks

Specifies that the axis is positioned on the first/last tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at the value axis.

Between tick marks

Specifies that the axis is positioned between the tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at a distance from the value axis.

Nhãn

Đặt nhãn

Chọn vị trí đặt nhãn: Gần trục theo hai mặt, điểm bắt đầu bên ngoài, hoặc điểm kết thúc bên ngoài.

Đánh dấu khoảng

Chính:

Ghi rõ có nên hiển thị các dấu ở bên trong hay ở bên ngoài của trục. Cũng có thể hiển thị dấu ở cả hai bên.

Bên trong

Ghi rõ có nên hiển thị các dấu ở bên trong của trục.

Bên ngoài

Ghi rõ có nên hiển thị các dấu ở bên ngoài của trục.

Phụ:

Vùng này được dùng để xác định dấu gạch nằm giữa các dấu trên trục. Có thể kích hoạt cả hai kiểu dấu, thì hiển thị một đường đặt dấu mà chạy từ bên ngoài vào trong.

Bên trong

Ghi rõ có nên hiển thị các dấu khoảng nhỏ ở bên trong của trục.

Bên ngoài

SGhi rõ có nên hiển thị các dấu khoảng nhỏ ở bên ngoài của trục.

Đánh dấu

Xác định vị trí đặt dấu: Tại nhãn, tại trục hay cả hai.

Please support us!