Đặt tỷ lệ

Điều chỉnh vị trí đặt trục.

Để truy cập lệnh này...

Chọn thẻ Định dạng > Trục > Trục Y > Co giãn(Đồ thị)


Chương trình LibreOffice tự động đặt tỷ lệ cho trục Y, để hiển thị đẹp mọi giá trị.

Để tạo kết quả riêng, bạn có thể tự điều chỉnh tỷ lệ cho trục. Chẳng hạn, bạn có thể hiển thị chỉ vùng trên của cột, bằng cách dời lên đường số không.

Tỉ lệ

Trong vùng này, bạn có thể gõ giá trị để chia trục ra. Có thể tự động đặt năm thuộc tính Tối thiểu, Tối đa, Khoảng lớn, Khoảng nhỏgiá trị tham chiếu.

Tối thiểu

Xác định giá trị nhỏ nhất để bắt đầu trục.

Tối đa

Xác định giá trị lớn nhất để kết thúc trục.

Khoảng lớn

Xác định khoảng cho sự phân chia chính của trục. Không cho phép khoảng chính lớn hơn phạm vi giá trị.

Số khoảng nhỏ

Xác định khoảng cho sự phân chia nhỏ của trục.

Giá trị tham chiếu

Ghi rõ có nên hiển thị giá trị ở vị trí nào trên trục.

Tự động

Để sửa đổi giá trị, trước tiên bạn cần phải bỏ chọn mục Tự động.

Biểu tượng Ghi chú

Đối với các giá trị "cố định", bạn nên tắt tính năng này, vì nó không cho phép tự động đặt tỷ lệ.


Tỷ lệ loga

Ghi rõ có nên chia nhỏ ra trục theo tỷ lệ loga.

Biểu tượng Ghi chú

Hãy sử dụng tính năng này đối với các giá trị khác biệt nhau rất nhiều. Bạn có thể sử dụng tỷ lệ loga để tạo các đường lưới cách đều, còn có giá trị có thể tăng hay giảm.


Đảo hướng

Xác định có nên hiển thị giá trị thấp hơn và giá trị cao hơn ở đâu trên trục. Không bật thì dùng hướng toán học. Đối với hệ thống toạ độ trục Đê-các-tơ thì kết quả là trục X hiển thị các giá trị thấp hơn bên trái, và trục Y hiển thị các giá trị thấp hơn bên dưới. Đối với hệ thống toạ độ cực, kết quả là hướng trục góc toán học là theo ngược chiều kim đồng hồ, và trục xuyên tâm đi từ bên trong ra bên ngoài.

Kiểu

For some types of axes, you can select to format an axis as text or date, or to detect the type automatically. For the axis type "Date" you can set the following options.

Minimum and maximum value to be shown on the ends of the scale.

Chuyển đổi sự trình bày để hiển thị thêm hay kèm dữ liệu.

Bật tùy chọn này để hiển thị tất cả các bản ghi của truy vấn.

Bật tùy chọn này để hiển thị tất cả các bản ghi của truy vấn.

Please support us!