Trục Y

Mở hộp thoại Trục Y, để thay đổi các thuộc tính về trục Y.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)


Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn, hay đường bạn muốn vẽ. Bạn cũng có thể thêm vào đường một hai mũi tên đầu, hoặc thay đổi các ký hiệu đồ thị.

Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Đặt tỷ lệ

Điều chỉnh vị trí đặt trục.

Đặt vị trí

Điều chỉnh vị trí đặt trục.

Canh lề

Sửa đổi tình trạng canh lề các trục hay nhãn tựa đề.

Please support us!