Trục

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis. The name of the dialog depends on the selected axis.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)


Trục Y có hộp thoại đã tăng cường. Đối với các đồ thị kiểu XY, đồ thị trục X cũng có thẻ Co giãn.

note

Khả năng co giãn trục X chỉ tồn tại trong đồ thị kiểu XY.


Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn, hay đường bạn muốn vẽ. Bạn cũng có thể thêm vào đường một hai mũi tên đầu, hoặc thay đổi các ký hiệu đồ thị.

Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Canh lề

Sửa đổi tình trạng canh lề các trục hay nhãn tựa đề.

Please support us!