Trục

Mở một trình đơn phụ để chỉnh sửa các thuộc tính của trục.

Hộp thoại sẽ hiển thị các thẻ khác nhau, phụ thuộc vào kiểu được chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Axis (Charts)


Trục X

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Trục Y

Mở hộp thoại Trục Y, để thay đổi các thuộc tính về trục Y.

Trục X phụ

Mở hộp thoại để chỉnh sửa các thuộc tính của trục X phụ. Để chèn trục X phụ, chọn lệnh trình đơn Chèn > Trục, sau đó chọn mục Trục X.

Trục Y phụ

Mở hộp thoại để chỉnh sửa các thuộc tính của trục Y phụ. Để chèn trục X phụ, chọn lệnh trình đơn Chèn > Trục, sau đó chọn mục Trục Y.

Trục Z

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Mọi trục

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Please support us!