Chú giải

Xác định các thuộc tính viền, vùng và ký tự cho chú giải.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)


Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn, hay đường bạn muốn vẽ. Bạn cũng có thể thêm vào đường một hai mũi tên đầu, hoặc thay đổi các ký hiệu đồ thị.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Tính trong suốt

Đặt các tùy chọn tính trong suốt về mẫu tô đầy bạn áp dụng cho đối tượng đã chọn.

Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Hiển thị

Opens the Legend dialog, which allows you to change the position of legends in the chart, and to specify whether the legend is displayed.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!