Canh lề

Sửa đổi tình trạng canh lề các trục hay nhãn tựa đề.

Một số tùy chọn riêng không sẵn sàng cho mọi kiểu nhãn. Chẳng hạn, có các tùy chọn khác nhau đối với nhãn đối tượng kiểu hai chiều (2D) và ba chiều (3D).

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Axis (Charts)


Hiện nhãn

Ghi rõ có nên hiển thị hay ẩn các nhãn trên trục.

Biểu tượng Hiện/ẩn tựa đề trục trên thanh Định dạng sẽ hiển thị hay ẩn nhãn trên mọi trục .

Biểu tượng

Hiện/ẩn mô tả trục

Xoay văn bản

Xác định hướng của văn bản của nội dung ô. Nhấn vào một trong những nút ABCD để gán hướng mong muốn.

Bánh xe ABCD

Nhấn vào bất cứ nơi nào trên bánh xe để xác định hướng văn bản có thể thay đổi. Bốn chữ « ABCD » trên bánh xe sẽ ngụ ý hướng văn bản mới.

Nút ABCD

Gán hướng văn bản theo chiều dọc cho nội dung ô.

Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn xác định một nhãn nằm dọc trên trục X, đường trục có thể cắt ngắn chuỗi nhãn.


Độ

Cho phép bạn tự gõ góc của hướng văn bản.

Luồng văn bản

Xác định kiểu luồng văn bản của nhãn dữ liệu.

Chồng lên nhau

Ghi rõ rằng văn bản trên ô có thể chồng lên ô khác. Điều này rất có ích khi không đủ chỗ trong ô. Không dùng được tùy chọn này đối với các hướng tiêu đề khác nhau.

Ngắt

Cho phép ngắt dòng văn bản.

Những tùy chọn theo đây không phải sẵn sàng cho mọi kiểu đồ thị :

Thứ tự

Các tùy chọn trên thẻ này chỉ sẵn sàng đối với đồ thị hai chiều (2D), dưới lệnh trình đơn Định dạng > Trục > Trục Y hay Trục X. Trong vùng này, bạn có thể canh lề các nhãn số trên trục X hay Y.

Xếp lát

Sắp đặt các con số trên trục nằm cạnh nhau.

Xếp chéo lẻ

Xếp chéo các con số trên trục, số chẵn nằm thấp hơn số lẻ.

Xếp chéo chẵn

Xếp chéo các con số trên trục, số lẻ nằm thấp hơn số chẵn.

Tự động

Tự động sắp đặt các con số trên trục.

Biểu tượng Ghi chú

Vấn đề có thể xảy ra khi hiển thị nhãn, nếu đồ thị có kích cỡ quá nhỏ. Bạn có thể tránh trường hợp này hoặc bằng cách phóng to ô xem, hoặc bằng cách giảm kích cỡ phông chữ.


Hướng của văn bản

Lựa chọn hướng của một đoạn văn bản sử dụng chức năng bài trí văn bản phức tạp. Chức năng này chỉ có thể sử dụng nếu như hỗ trợ cho bài trí văn bản phức tạp được chọn.

Please support us!