Tựa đề

Sửa đổi các thuộc tính của tập tin đã chọn, hoặc các thuộc tính của mọi tựa đề cùng lúc.

Để truy cập lệnh này...

Chọn hộp thoại Định dạng > Định dạng vùng chọn > Tựa đề(Đồ thị)


Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn, hay đường bạn muốn vẽ. Bạn cũng có thể thêm vào đường một hai mũi tên đầu, hoặc thay đổi các ký hiệu đồ thị.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Tính trong suốt

Đặt các tùy chọn tính trong suốt về mẫu tô đầy bạn áp dụng cho đối tượng đã chọn.

Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Canh lề

Sửa đổi cách canh lề tựa đề trên đồ thị.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!