Tựa đề

Trình đơn Tựa đề thì mở trình đơn phụ để chỉnh sửa các thuộc tính của tựa đề trên đồ thị.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Title (Charts)


Tựa đề chính

Sửa đổi các thuộc tính của tựa đề đã chọn.

Phụ đề

Sửa đổi các thuộc tính của tựa đề đã chọn.

Tựa đề trục X

Sửa đổi các thuộc tính của tựa đề đã chọn.

Tựa đề trục Y

Sửa đổi các thuộc tính của tập tin đã chọn, hoặc các thuộc tính của mọi tựa đề cùng lúc.

Tựa đề trục Z

Sửa đổi các thuộc tính của tựa đề đã chọn.

Mọi tựa đề

Sửa đổi các thuộc tính của tập tin đã chọn, hoặc các thuộc tính của mọi tựa đề cùng lúc.

Please support us!