Dãy dữ liệu

Hãy sử dụng chức năng này để thay đổi các thuộc tính của một dãy dữ liệu đã chọn. Hộp thoại này xuất hiện khi chỉ có một dãy dữ liệu được chọn, khi bạn chọn lệnh trình đơn Định dạng > Định dạng vùng chọn. Một số mục trình đơn riêng chỉ sẵn sàng đối với đối tượng hai chiều (2D) hay ba chiều (3D).

note

Thay đổi được làm sẽ ảnh hưởng đến toàn dãy dữ liệu. Tay đổi màu thì mọi phần tử thuộc về dãy dữ liệu này sẽ cũng có màu đã thay đổi.


Để truy cập lệnh này...

Chọn hộp thoại Định dạng > Định dạng vùng chọn > Dãy dữ liệu(Đồ thị)


Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn, hay đường bạn muốn vẽ. Bạn cũng có thể thêm vào đường một hai mũi tên đầu, hoặc thay đổi các ký hiệu đồ thị.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Tính trong suốt

Đặt các tùy chọn tính trong suốt về mẫu tô đầy bạn áp dụng cho đối tượng đã chọn.

Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Nhãn dữ liệu

Opens the Data Labels dialog, which enables you to set the data labels.

Thanh lỗi Y

Use the X or Y Error Bars dialog to display error bars for 2D charts.

Tùy chọn

Hãy dùng hộp thoại này để xác định các tùy chọn sẵn sàng cho một số kiểu đồ thị cụ thể. Nội dung của hộp thoại Tùy chọn thì biến đổi tùy theo kiểu đồ thị.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!