Điểm dữ liệu

Hộp thoại này cho bạn có khả năng thay đổi các thuộc tính của một điểm dữ liệu đã chọn. Hộp thoại xuất hiện khi chỉ có một điểm dữ liệu được chọn, nếu bạn chọn lệnh Định dạng > Định dạng vùng chọn. Một số mục trình đơn chỉ khả dụng đối với đối tượng hai chiều (2D) hay ba chiều (3D).

note

Thay đổi được làm sẽ ảnh hưởng đến chỉ điểm dữ liệu riêng lẻ này. Sửa màu thanh, chỉ màu của thanh riêng đó sẽ thay đổi.


Để truy cập lệnh này...

Chọn hộp thoại Định dạng > Định dạng vùng chọn > Điểm dữ liệu(Đồ thị)


Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn, hay đường bạn muốn vẽ. Bạn cũng có thể thêm vào đường một hai mũi tên đầu, hoặc thay đổi các ký hiệu đồ thị.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Tính trong suốt

Đặt các tùy chọn tính trong suốt về mẫu tô đầy bạn áp dụng cho đối tượng đã chọn.

Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Nhãn dữ liệu

Opens the Data Labels dialog, which enables you to set the data labels.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!