Định dạng vùng chọn

Formats the selected object. Depending on the object selected, the command opens dialogs that you can also open by choosing the following commands from the Format menu:

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Format Selection (Charts)


Nền đồ thị

Mở hộp thoại Nền Đồ thị, trong đó bạn có thể sửa đổi các thuộc tính của nền đồ thị. Nền đồ thị là nền « nằm dọc » nằm sau vùng dữ liệu của đồ thị.

Vùng đồ thị

Mở hộp thoại Vùng Đồ thị, trong đó bạn có thể sửa đổi các thuộc tính của vùng đồ thị. Vùng đồ thị là nền nằm sau mọi phần tử của đồ thị.

Sàn đồ thị

Mở hộp thoại Sàn Đồ thị, trong đó bạn có thể sửa đổi các thuộc tính của sàn đồ thị. Sàn đồ thị là vùng dưới trong đồ thị ba chiều (3D). Chức năng này chỉ hoạt động cho đồ thị ba chiều.

Tựa đề

Sửa đổi các thuộc tính của tựa đề đã chọn.

Chú giải

Xác định các thuộc tính viền, vùng và ký tự cho chú giải.

Trục X

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Trục Y

Mở hộp thoại Trục Y, để thay đổi các thuộc tính về trục Y.

Lưới

Mở hộp thoại Lưới để xác định các thuộc tính về lưới.

Điểm dữ liệu

Hộp thoại này cho bạn có khả năng thay đổi các thuộc tính của một điểm dữ liệu đã chọn. Hộp thoại xuất hiện khi chỉ có một điểm dữ liệu được chọn, nếu bạn chọn lệnh Định dạng > Định dạng vùng chọn. Một số mục trình đơn chỉ khả dụng đối với đối tượng hai chiều (2D) hay ba chiều (3D).

Dãy dữ liệu

Hãy sử dụng chức năng này để thay đổi các thuộc tính của một dãy dữ liệu đã chọn. Hộp thoại này xuất hiện khi chỉ có một dãy dữ liệu được chọn, khi bạn chọn lệnh trình đơn Định dạng > Định dạng vùng chọn. Một số mục trình đơn riêng chỉ sẵn sàng đối với đối tượng hai chiều (2D) hay ba chiều (3D).

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!