Tùy chọn

Hãy dùng hộp thoại này để xác định các tùy chọn sẵn sàng cho một số kiểu đồ thị cụ thể. Nội dung của hộp thoại Tùy chọn thì biến đổi tùy theo kiểu đồ thị.

Để truy cập lệnh này...

Chọn thẻ Định dạng > Định dạng vùng chọn > Dãy dữ liệu > Tùy chọn(Đồ thị)


Đặt chuỗi dữ liệu theo :

Trong vùng này, bạn có thể chọn trong hai chế độ tỷ lệ trục Y khác nhau. Chỉ có thể đặt tỷ lệ và gán thuộc tính cho mỗi trục riêng.

Trục Y chính

Tùy chọn này hoạt động theo mặc định. Mọi dãy dữ liệu được đồng chỉnh theo trục Y chính.

Trục Y phụ

Thay đổi tỷ lệ của trục Y. Trục này chỉ hiển thị khi có ít nhất một dãy dữ liệu được gán cho nó, cũng hiển thị ô xem trục.

Thiết lập

Ở đây thì xác định thiết lập cho đồ thị kiểu thanh. Thay đổi áp dụng cho mọi dãy dữ liệu của đồ thị, không phải chỉ cho dữ liệu được chọn.

Giãn cách

Xác định khoảng cách giữa các cột, theo phần trăm. Giá trị tối đa là 600% (6× khoảng cách mặc định).

Chồng lên nhau

Xác định thiết lập cần thiết cho các dãy dữ liệu chồng lên nhau. Có thể chọn trong phạm vi -100% đến +100%.

Đường nối

Đối với đồ thị kiểu cột « đống » và « phần trăm » (thanh nằm dọc), hãy đánh dấu trong hộp chọn này để kết nối bằng đường các lớp cột thuộc nhau.

Hiện các thanh cạnh nhau

Nếu có hai trục hiển thị trên một đồ thị thanh, và một số chuỗi dữ liệu kèm theo trục thứ nhất, còn một số chuỗi dữ liệu khác kèm theo trục thứ hai, thì mỗi nhóm chuỗi dữ liệu được hiển thị riêng, cả hai nhóm chồng lên nhau.

Kết quả là các thanh kèm theo trục Y thứ nhất bị ẩn một phần hay hoàn toàn bởi các thanh kèm theo trục Y thứ hai. Để tránh trường hợp này, hãy bật tùy chọn hiển thị các thanh cạnh nhau. Các thanh từ những chuỗi dữ liệu khác nhau được hiển thị như thể chúng chỉ gắn vào một trục.

Theo xuôi chiều

Sẵn sàng cho các đồ thị kiểu bánh và vòng. Hướng mặc định theo đó sắp xếp các hình quạt của một đồ thị bánh là ngược chiều. Bật tùy chọn Hướng xuôi chiều để vẽ các hình quạt theo chiều đối diện.

Góc đầu

Kéo dấu chấm nhỏ đọc theo hình tròn, hoặc nhấn vào bất cứ vị trí nào trên hình tròn, để đặt góc đầu của một đồ thị kiểu bánh hay vòng. Góc đầu là vị trí góc toán học ở đó hình quạt thứ nhất được vẽ. Giá trị 90 độ thì vẽ hình quạt thứ nhất ở vị trí 12 giờ trên đĩa đồng hồ. Giá trị 0 độ thì bắt đầu ở vị trí 3 giờ.

Biểu tượng Ghi chú

Trong các đồ thị ba chiều (3D) kiểu bánh và vòng được tạo bằng phiên bản phần mềm cũ, góc đầu là 0 độ (thay cho 90 độ). Đối với các đồ thị hai chiều cả cũ lẫn mới đều, góc đầu mặc định là 90 độ.


Biểu tượng Ghi chú

Khi bạn sửa đổi góc đầu hay hướng, chỉ phiên bản hiện thời của phần mềm sẽ hiển thị những giá trị đã thay đổi. Các phiên bản phần mềm cũ chỉ hiển thị cùng một tài liệu với các giá trị mặc định: lúc nào cũng theo xuôi chiều và có góc đầu 90 độ (đồ thị bánh hai chiều) hoặc 0 độ (đồ thị bánh ba chiều).


Độ

Nhập góc đầu (giữa 0 và 359 độ). Bạn cũng có thể nhấn vào các mũi tên để điều chỉnh giá trị đang hiển thị.

Vẽ phác giá trị thiếu

Đôi khi giá trị đang bị thiếu trong một chuỗi dữ liệu để trình bày trong một biểu đồ. Bạn có thể chọn từ các tùy chọn khác để vẽ phác các giá trị thiếu. Các tùy chọn này khả dụng chỉ với một số loại biểu đồ.

Bỏ khoảng hở

Với một giá trị thiếu, sẽ không có dữ liệu nào hiển thị. Đây là mặc định đối với các loại biểu đồ Cột, Thanh, Đường, Chấm.

Coi như bằng không

Với một giá trị thiếu, giá trị y sẽ hiển thị như số không. Đây là mặc định đối với loại biểu đồ Vùng.

Đường liên tục

Với một giá trị thiếu, sẽ hiển thị nội suy từ các giá trị lân cận. Đây là mặc định đối với loại biểu đồ XY.

Gồm giá trị từ các ô bị ẩn

Chọn kiểm để hiển thị cả giá trị các ô đang bị ẩn, trong phạm vi các ô nguồn.

Hide legend entry

Do not show legend entry for the selected data series or data point.

Please support us!