X/Y Error Bars

Use the X or Y Error Bars dialog to display error bars for 2D charts.

Nếu một phần tử của một chuỗi dữ liệu được chọn, lệnh này làm việc chỉ trên chuỗi dữ liệu đó. Nếu không có phần tử nào được chọn, lệnh này làm việc trên mọi chuỗi dữ liệu

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)


An error bar is an indicator line that spans over a range from x/y - NegativeErrorValue to x/y + PositiveErrorValue. In this term, x or y is the value of the data point. When "standard deviation" is selected, x or y is the mean value of the data series. NegativeErrorValue and PositiveErrorValue are the amounts calculated by the error bar function or given explicitly.

Biểu tượng Ghi chú

The Insert - X/Y Error Bars menu command is only available for 2D charts.


Loại lỗi

Trong vùng Loại lỗi, bạn có thể chọn các cách hiển thị khác nhau cho mỗi loại lỗi.

Không có

Does not show any error bars.

Giá trị hằng

Displays constant values that you specify in the Parameters area.

Phần trăm

Displays a percentage. The display refers to the corresponding data point. Set the percentage in the Parameters area.

Hàm

Chọn một hàm để tính các thanh lỗi.

Lỗi tiêu chuẩn: hiển thị lỗi tiêu chuẩn.

Variance: Displays the variance calculated from the number of data points and respective values.

Standard Deviation: Displays the standard deviation (square root of the variance). Unlike other functions, error bars are centered on the mean.

Error Margin: Displays the highest error margin in percent according to the highest value of the data group. Set the percentage in the Parameters area.

Phạm vi ô

Nhấn vào Phạm vi ô, sau đó thì ghi rõ một phạm vi ô từ đó cần lấy các giá trị thanh lỗi kiểu dương và âm.

Từ bảng dữ liệu

For a chart with its own data, the error bar values can be entered in the chart data table. The Data Table dialog shows additional columns titled Positive X or Y-Error-Bars and Negative X or Y-Error-Bars.

Cả hai cùng giá trị

Enable to use the positive error values also as negative error values. You can only change the value of the "Positive (+)" box. That value gets copied to the "Negative (-)" box automatically.

Error Indicator

Specifies the error indicator.

Dương và Âm

Hiển thị các thanh lỗi cả dương và âm.

Dương

Chỉ hiển thị các thanh lỗi dương.

Âm

Chỉ hiển thị các thanh lỗi âm.

Please support us!